بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بيان الفرقان - غيبت و رجعت  
    :نويسنده   قزويني خراساني، مجتبي  
    :تاريخ چاپ   1339هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - آخر الزمان - رجعت درقرآن  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پاسخ به شبهاتي در باره امام زمان (عج) و مسئله  
     غيبت و رجعت است. مؤلف با استناد به  
     روايات شيعه و اهل سنت، به اثبات مسئله غيبت امام  
     زمان و فوايد آن مي پردازد و از  
     پيامبر و ائمه اطهار (ع) رواياتي در اين باره نقل  
     مي کند. وي به ديدگاه شيعه در  
     اثبات رجعت و شبهاتي در اين باره اشاره مي کند و  
     نتيجه مي گيرد که از نظر قرآن،  
     رجعت به دنيا واقع خواهد شد و از نظر روايات شيعه،  
     مسلم است که در عصر امام مهدي،  
     گروهي از مردگان به دنيا باز خواهند گشت. مؤلف در  
     پايان به مسئله شفاعت و اثبات آن  
     پرداخته است.  
     پاسخ به شبهاتي در باره امام زمان (عج) و مسئله  
     غيبت و رجعت است. مؤلف با استناد به  
     روايات شيعه و اهل سنت، به اثبات مسئله غيبت امام  
     زمان و فوايد آن مي پردازد و از  
     پيامبر و ائمه اطهار (ع) رواياتي در اين باره نقل  
     مي کند. وي به ديدگاه شيعه در  
     اثبات رجعت و شبهاتي در اين باره اشاره مي کند و  
     نتيجه مي گيرد که از نظر قرآن،  
     رجعت به دنيا واقع خواهد شد و از نظر روايات شيعه،  
     مسلم است که در عصر امام مهدي،  
     گروهي از مردگان به دنيا باز خواهند گشت. مؤلف در  
     پايان به مسئله شفاعت و اثبات آن  
     پرداخته است.