بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيد امامت و ولايت  
    :نويسنده   کامران، مهدي  
    :ناشر   مبعث  
    :موضوع   غيبت - انتظار - تأثيرها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي و تحليل شخصيت و فلسفه وجودي و عوامل غيبت  
     امام مهدي (عج) به عنوان مصلح  
     جهاني است که با بهره گيري از روايات و منابع  
     تاريخي شيعه و اهل سنت تدوين شده است.  
     نويسنده، نخست ضمن توضيح لزوم مصلح براي جهان، به  
     بيان بشارت هاي اديان گذشته  
     درباره مصلح آسماني مي پردازد؛ سپس اوصاف مصلح را  
     از ديدگاه اسلام بيان مي کند و در  
     ادامه از عناويني چون: گفتار دانشمندان اهل سنت  
     درباره امام مهدي، فضيلت انتظار،  
     فلسفه و چگونگي و علل غيبت امام مهدي، فايده و نقش  
     امام غايب و آثار غيبت بحث  
     مي کند.  
     بررسي و تحليل شخصيت و فلسفه وجودي و عوامل غيبت  
     امام مهدي (عج) به عنوان مصلح  
     جهاني است که با بهره گيري از روايات و منابع  
     تاريخي شيعه و اهل سنت تدوين شده است.  
     نويسنده، نخست ضمن توضيح لزوم مصلح براي جهان، به  
     بيان بشارت هاي اديان گذشته  
     درباره مصلح آسماني مي پردازد؛ سپس اوصاف مصلح را  
     از ديدگاه اسلام بيان مي کند و در  
     ادامه از عناويني چون: گفتار دانشمندان اهل سنت  
     درباره امام مهدي، فضيلت انتظار،  
     فلسفه و چگونگي و علل غيبت امام مهدي، فايده و نقش  
     امام غايب و آثار غيبت بحث  
     مي کند.