بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گامي در جهت شناخت امام مهدي و نواب اربعه  
    :نويسنده   کفاش، حميد رضا  
    :ناشر   عابد  
    :تاريخ چاپ   1379هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - اصحاب و ياران - نواب خاص  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي شخصيت امام زمان (عج) و نايبان خاص او است.  
     مؤلف ضمن معرفي اجمالي زندگي امام  
     (عج)، به تبيين جايگاه و شخصيت او در قرآن و روايات  
     شيعه و اهل سنت مي پردازد و در  
     خصوص فلسفه غيبت صغرا و کبرا، طول عمر و انتظار وي  
     مطالب کوتاهي بيان مي دارد. وي  
     انگيزه غيبت او را مصلحت الهي و خالي نبودن زمين از  
     حجت خدا مي داند و با يادآوري  
     غيبت افرادي چون اصحاب کهف، حضرت خضر و عيسي (ع)،  
     طولاني شدن عمر وي را امري طبيعي  
     برمي شمارد. انتظار و وظيفه منتظران و شرح زندگي  
     نايبان چهارگانه امام در عصر غيبت  
     صغرا، از ديگر مطالب کتاب است.  
     معرفي شخصيت امام زمان (عج) و نايبان خاص او است.  
     مؤلف ضمن معرفي اجمالي زندگي امام  
     (عج)، به تبيين جايگاه و شخصيت او در قرآن و روايات  
     شيعه و اهل سنت مي پردازد و در  
     خصوص فلسفه غيبت صغرا و کبرا، طول عمر و انتظار وي  
     مطالب کوتاهي بيان مي دارد. وي  
     انگيزه غيبت او را مصلحت الهي و خالي نبودن زمين از  
     حجت خدا مي داند و با يادآوري  
     غيبت افرادي چون اصحاب کهف، حضرت خضر و عيسي (ع)،  
     طولاني شدن عمر وي را امري طبيعي  
     برمي شمارد. انتظار و وظيفه منتظران و شرح زندگي  
     نايبان چهارگانه امام در عصر غيبت  
     صغرا، از ديگر مطالب کتاب است.