بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گامي به سوي روشنيها  
    :نويسنده   نور مهدي (عج)  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نوشتاري است کوتاه در بررسي آثار غيبت امام و فوايد  
     آن. نويسنده، به پاسخ پرسشي  
     درباره فايده و حکمت امام غايب (عج) پاسخ داده است.  
     وي نخست به سرخوردگي و يأس  
     انسان هاي متمدن و پيش رفته امروز اشاره کرده، آن  
     را علامت خوبي براي انتظار  
     نجات بخش ارزيابي کرده است. او ثمرات غيبت را اين  
     امور مي داند: استفاده جوامع از  
     نيرويي خارق العاده که از پس پرده ناپيدايي هدايت  
     مي شود؛ آزمايش و امتحان سخت  
     مؤمنين در نبود رهبر الهي؛ هموار کردن موانع موجود  
     جامعه در راستاي جامعه توحيدي  
     امام؛ انتظار فرج و اميد و نشاط؛ دعا و ارتباط قلبي  
     با امام غايب (عج) هنگام يأس و  
     تنهايي.  
     نوشتاري است کوتاه در بررسي آثار غيبت امام و فوايد  
     آن. نويسنده، به پاسخ پرسشي  
     درباره فايده و حکمت امام غايب (عج) پاسخ داده است.  
     وي نخست به سرخوردگي و يأس  
     انسان هاي متمدن و پيش رفته امروز اشاره کرده، آن  
     را علامت خوبي براي انتظار  
     نجات بخش ارزيابي کرده است. او ثمرات غيبت را اين  
     امور مي داند: استفاده جوامع از  
     نيرويي خارق العاده که از پس پرده ناپيدايي هدايت  
     مي شود؛ آزمايش و امتحان سخت  
     مؤمنين در نبود رهبر الهي؛ هموار کردن موانع موجود  
     جامعه در راستاي جامعه توحيدي  
     امام؛ انتظار فرج و اميد و نشاط؛ دعا و ارتباط قلبي  
     با امام غايب (عج) هنگام يأس و  
     تنهايي.