بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   وقت معلوم  
    :نويسنده   گنجي فرد، محمد حسن  
    :ناشر   بطحا  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي عوامل انحراف انسان از اعتقاد کامل و صحيح به  
     امام مهدي (عج) است. هدف  
     نويسنده، مبارزه با عوامل منحرف کننده از اعتقاد به  
     امام است. وي با استناد به آيات  
     و روايات، نخست اهميت و چگونگي اعتقاد صحيح به  
     امامت و خطر انحراف از آن را بررسي  
     مي کند، آن گاه عواملي را که مي تواند از انحراف در  
     عقيده نسبت به امام مهدي  
     جلوگيري کند، ذکر مي کند؛ مسائلي چون: برآورده کردن  
     نيازهاي روحي و جسمي، توبه از  
     غفلت، برقراري ارتباط معنوي و روحي با امام و شناخت  
     واقعي مقام و منزلت ايشان.  
     نمونه فعاليت هاي شيطان در منحرف کردن توجه مردم به  
     امام زمان؛ نشانه هاي توجه دنيا  
     به امام زمان؛ تهذيب نفس چاره اصلي براي عمل به  
     اعتقادات، از موضوعات اصلي کتاب  
     است.  
     بررسي عوامل انحراف انسان از اعتقاد کامل و صحيح به  
     امام مهدي (عج) است. هدف  
     نويسنده، مبارزه با عوامل منحرف کننده از اعتقاد به  
     امام است. وي با استناد به آيات  
     و روايات، نخست اهميت و چگونگي اعتقاد صحيح به  
     امامت و خطر انحراف از آن را بررسي  
     مي کند، آن گاه عواملي را که مي تواند از انحراف در  
     عقيده نسبت به امام مهدي  
     جلوگيري کند، ذکر مي کند؛ مسائلي چون: برآورده کردن  
     نيازهاي روحي و جسمي، توبه از  
     غفلت، برقراري ارتباط معنوي و روحي با امام و شناخت  
     واقعي مقام و منزلت ايشان.  
     نمونه فعاليت هاي شيطان در منحرف کردن توجه مردم به  
     امام زمان؛ نشانه هاي توجه دنيا  
     به امام زمان؛ تهذيب نفس چاره اصلي براي عمل به  
     اعتقادات، از موضوعات اصلي کتاب  
     است.