بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زندگي و سيماي حضرت امام مهدي القائم  
    :نويسنده   مدرسي، سيد محمد تقي  
    :مترجم   شريعت، محمد صادق  
    :ناشر   انصار الحسين(ع)  
    :موضوع   غيبت - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين نوشته در 4 فصل، مباحث زير را بررسي کرده است.  
     در فصل نخست، با عنوان نژادي پاک  
     و بزرگوار، حسب و نسب و نسل و نژاد حضرت مهدي (عج)  
     را توضيح داده و تصدي امامت توسط  
     امام مهدي (عج) و علت غيبت ايشان را بيان کرده است.  
     اين فصل با شرحي درباره غيبت  
     صغرا و بيان پاره اي از شمايل و صفات حضرت پايان  
     يافته است. فصل دوم، مشتمل بر  
     مباحثي درباره انتظار، طول عمر امام مهدي (عج)،  
     زنده بودن امام مهدي و مهدي موعود  
     در کتاب هاي آسماني است. 2 فصل اخير، با عنوان  
     نشانه هاي ظهور و زمزمه هاي شکوهمند  
     اميد و انتظار، به بررسي علائم ظهور و وظايف شيعيان  
     در عصر غيبت مي پردازد.  
     اين نوشته در 4 فصل، مباحث زير را بررسي کرده است.  
     در فصل نخست، با عنوان نژادي پاک  
     و بزرگوار، حسب و نسب و نسل و نژاد حضرت مهدي (عج)  
     را توضيح داده و تصدي امامت توسط  
     امام مهدي (عج) و علت غيبت ايشان را بيان کرده است.  
     اين فصل با شرحي درباره غيبت  
     صغرا و بيان پاره اي از شمايل و صفات حضرت پايان  
     يافته است. فصل دوم، مشتمل بر  
     مباحثي درباره انتظار، طول عمر امام مهدي (عج)،  
     زنده بودن امام مهدي و مهدي موعود  
     در کتاب هاي آسماني است. 2 فصل اخير، با عنوان  
     نشانه هاي ظهور و زمزمه هاي شکوهمند  
     اميد و انتظار، به بررسي علائم ظهور و وظايف شيعيان  
     در عصر غيبت مي پردازد.