بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ده انتقاد و پاسخ پيرامون غيبت امام مهدي  
    :نويسنده   مفيد، محمد بن محمد  
    :مترجم   خالصي، محمدباقر  
    :ناشر   حوزه علميه قم، جامعه مدرسين، دفتر انتشارات  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با بهره گيري از منابع روايي و تاريخي دست  
     اول، به اثبات غيبت امام  
     مهدي(عج) از نظر علم و فلسفه مي پردازد و به  
     پرسش هايي که يکي از دوستان وي درباره  
     حضرت مهدي مطرح کرده پاسخ مي دهد. موضوعات اين  
     پرسش ها عبارت است از: اعتقاد فرق  
     اسلامي غير شيعه به اين که امام حسن عسکري (ع) اصلا  
     فرزند پسر نداشته است؛ تکذيب  
     جعفر بن علي، برادر امام حسن عسکري، بر پسر داشتن  
     امام يازدهم؛ عدم ذکر نام امام  
     مهدي در وصيت نامه امام حسن عسکري به مادرش؛ عدم  
     امکان طولاني بودن عمر انسان به  
     اندازه عمر امام مهدي؛ ادعاي بعضي از فرق اسلامي  
     غير از شيعه مبني بر زنده بودن  
     پيشوايانشان نظير فرقه ممطوره، کيسانيه، ناروسيه و  
     اسماعيليه (مترجم تمام اين فرق  
     اسلامي را شرح مي دهد).  
     نويسنده با بهره گيري از منابع روايي و تاريخي دست  
     اول، به اثبات غيبت امام  
     مهدي(عج) از نظر علم و فلسفه مي پردازد و به  
     پرسش هايي که يکي از دوستان وي درباره  
     حضرت مهدي مطرح کرده پاسخ مي دهد. موضوعات اين  
     پرسش ها عبارت است از: اعتقاد فرق  
     اسلامي غير شيعه به اين که امام حسن عسکري (ع) اصلا  
     فرزند پسر نداشته است؛ تکذيب  
     جعفر بن علي، برادر امام حسن عسکري، بر پسر داشتن  
     امام يازدهم؛ عدم ذکر نام امام  
     مهدي در وصيت نامه امام حسن عسکري به مادرش؛ عدم  
     امکان طولاني بودن عمر انسان به  
     اندازه عمر امام مهدي؛ ادعاي بعضي از فرق اسلامي  
     غير از شيعه مبني بر زنده بودن  
     پيشوايانشان نظير فرقه ممطوره، کيسانيه، ناروسيه و  
     اسماعيليه (مترجم تمام اين فرق  
     اسلامي را شرح مي دهد).