بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بحثي اجمالي درباره سفراي دروغين دوره غيبت صغري  
    :نويسنده   موسوي، سيد حسن  
    :موضوع   غيبت - نيابت - مدعيان نيابت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره مدعيان دروغين نيابت و سفارت  
     امام مهدي (عج) در عصر غيبت صغرا.  
     نويسنده با استناد به منابع تاريخي و با اشاره به  
     غيبت امام مهدي و ارتباط شيعه با  
     آن حضرت از طريق نايبان چهارگانه، به مدعيان دروغين  
     نيابت که بيشتر آنان از رجال  
     برجسته شيعه بودند پرداخته است. ابومحمد شريعي،  
     احمد بن هلال کرخي، محمد بن علي بن  
     بلال، محمد بن احمد بن عثمان، شلمغاني، حلاج و  
     ابودلف از جمله اين مدعيان هستند. وي  
     به شرح حال اجمالي هر يک از اين سفيران دروغين و  
     فرجام آنان اشاره کرده است.  
     پژوهشي است درباره مدعيان دروغين نيابت و سفارت  
     امام مهدي (عج) در عصر غيبت صغرا.  
     نويسنده با استناد به منابع تاريخي و با اشاره به  
     غيبت امام مهدي و ارتباط شيعه با  
     آن حضرت از طريق نايبان چهارگانه، به مدعيان دروغين  
     نيابت که بيشتر آنان از رجال  
     برجسته شيعه بودند پرداخته است. ابومحمد شريعي،  
     احمد بن هلال کرخي، محمد بن علي بن  
     بلال، محمد بن احمد بن عثمان، شلمغاني، حلاج و  
     ابودلف از جمله اين مدعيان هستند. وي  
     به شرح حال اجمالي هر يک از اين سفيران دروغين و  
     فرجام آنان اشاره کرده است.