بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   او خواهد آمد  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :ناشر   رسالت  
    :موضوع   غيبت - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   10  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه مباحثي است در خصوص تولد امام زمان (عج)،  
     ظهور و نقش وي در جهان هستي.  
     نويسندگان با بهره گيري از کتاب هاي تاريخي و  
     روايي، نخست شخصيت و سرگذشت حضرت نرجس  
     مادر امام زمان (عج) و تولد امام از وي و شاهدان بر  
     اين تولد و اعتراف جمعي از  
     علماي اهل سنت مثل بيهقي، ابن خلکان، ابن حجر و ابن  
     صباغ بر تولد امام در نيمه  
     شعبان 255 هجري را تبيين نموده اند. پس از آن،  
     متوني را که در کتاب هاي روايي شيعه  
     و اهل سنت بر ضرورت شناخت امام زمان تأکيد دارند،  
     نقل و بشارت هاي اديان و مذاهب  
     مختلف جهان را اعم از وثنيت، کليميت، مسيحيت،  
     مجوسيت، زرتشتي و اسلام به آمدن مصلح  
     آخرالزمان و بر پا کننده حکومت عدل جهاني متذکر  
     شده اند. در پايان، نقش امام زمان  
     در جهان هستي را بررسي و با استناد به آيات و  
     روايات، او را جان جانان و هسته مرکزي  
     جهان معرفي کرده اند.  
     ارايه مباحثي است در خصوص تولد امام زمان (عج)،  
     ظهور و نقش وي در جهان هستي.  
     نويسندگان با بهره گيري از کتاب هاي تاريخي و  
     روايي، نخست شخصيت و سرگذشت حضرت نرجس  
     مادر امام زمان (عج) و تولد امام از وي و شاهدان بر  
     اين تولد و اعتراف جمعي از  
     علماي اهل سنت مثل بيهقي، ابن خلکان، ابن حجر و ابن  
     صباغ بر تولد امام در نيمه  
     شعبان 255 هجري را تبيين نموده اند. پس از آن،  
     متوني را که در کتاب هاي روايي شيعه  
     و اهل سنت بر ضرورت شناخت امام زمان تأکيد دارند،  
     نقل و بشارت هاي اديان و مذاهب  
     مختلف جهان را اعم از وثنيت، کليميت، مسيحيت،  
     مجوسيت، زرتشتي و اسلام به آمدن مصلح  
     آخرالزمان و بر پا کننده حکومت عدل جهاني متذکر  
     شده اند. در پايان، نقش امام زمان  
     در جهان هستي را بررسي و با استناد به آيات و  
     روايات، او را جان جانان و هسته مرکزي  
     جهان معرفي کرده اند.