بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيد بي غروب  
    :نويسنده   ميانجي، محمد  
    :موضوع   غيبت - ظهور - موانع ظهور  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است در شناخت علل غيبت و موانع حضور واپسين  
     امام شيعيان. نويسنده پس از بررسي  
     معناي غيبت، تاريخچه و مراحل آن، علت اصلي غيبت را  
     رازي براي بشر مي داند و پس از  
     بحثي در ضرورت وجود امام، با بهره گيري از گفتارهاي  
     معصومان (ع) غيبت را تنها گزينه  
     ممکن براي استمرار فيض الهي و باقي ماندن ولي الله  
     تا پايان جهان معرفي مي کند. وي  
     با بررسي روايات اهل بيت، تهديد و ترس از مرگ،  
     نداشتن يار و ياور و آماده نبودن  
     ملت ها را از مهم ترين موانع ظهور امام برشمرده  
     است.  
     تلاشي است در شناخت علل غيبت و موانع حضور واپسين  
     امام شيعيان. نويسنده پس از بررسي  
     معناي غيبت، تاريخچه و مراحل آن، علت اصلي غيبت را  
     رازي براي بشر مي داند و پس از  
     بحثي در ضرورت وجود امام، با بهره گيري از گفتارهاي  
     معصومان (ع) غيبت را تنها گزينه  
     ممکن براي استمرار فيض الهي و باقي ماندن ولي الله  
     تا پايان جهان معرفي مي کند. وي  
     با بررسي روايات اهل بيت، تهديد و ترس از مرگ،  
     نداشتن يار و ياور و آماده نبودن  
     ملت ها را از مهم ترين موانع ظهور امام برشمرده  
     است.