بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   راهي به سوي نور، پيرامون «ارتباط روحي با امام زمان»  
    :نويسنده   نعمتي، عليرضا  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :تعداد چاپ   5  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي غيبت امام مهدي (ع) و علل آن و الطاف ايشان  
     به شيعيان و امکان تشرف به حضور  
     وي و راه هاي ارتباط با آن امام است. مؤلف براي  
     توجه دادن شيعيان به امام زمان و  
     غيبت ايشان، نخست به ارتباط دوستداران امام با  
     ايشان توجه نموده است و برخي از  
     ملاقات هايي را که با امام انجام شده و نيز الطاف  
     آن حضرت را نسبت به شيعيان يادآور  
     شده است. مظلوميت امام و مبارزه شياطين با ايشان،  
     موضوع ديگري است که به آن پرداخته  
     و قضاياي مستندي را در اين خصوص نقل نموده است. در  
     پايان درباره ارتباط با امام و  
     راه هاي آن، مثل خواندن دعاهاي مخصوص، متحد و  
     يکپارچه شدن، توسل به آن امام و  
     خواندن زيارت هاي مخصوص و تزکيه نفس مطالبي را بيان  
     داشته است. غيبت امام زمان و  
     علل آن، الطاف ايشان نسبت به شيعيان، امکان تشرف به  
     حضور امام و راه هاي ارتباط با  
     آن امام، عمده مباحث کتاب است.  
     بررسي غيبت امام مهدي (ع) و علل آن و الطاف ايشان  
     به شيعيان و امکان تشرف به حضور  
     وي و راه هاي ارتباط با آن امام است. مؤلف براي  
     توجه دادن شيعيان به امام زمان و  
     غيبت ايشان، نخست به ارتباط دوستداران امام با  
     ايشان توجه نموده است و برخي از  
     ملاقات هايي را که با امام انجام شده و نيز الطاف  
     آن حضرت را نسبت به شيعيان يادآور  
     شده است. مظلوميت امام و مبارزه شياطين با ايشان،  
     موضوع ديگري است که به آن پرداخته  
     و قضاياي مستندي را در اين خصوص نقل نموده است. در  
     پايان درباره ارتباط با امام و  
     راه هاي آن، مثل خواندن دعاهاي مخصوص، متحد و  
     يکپارچه شدن، توسل به آن امام و  
     خواندن زيارت هاي مخصوص و تزکيه نفس مطالبي را بيان  
     داشته است. غيبت امام زمان و  
     علل آن، الطاف ايشان نسبت به شيعيان، امکان تشرف به  
     حضور امام و راه هاي ارتباط با  
     آن امام، عمده مباحث کتاب است.