بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روح نوبهار  
    :ناشر   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  
    :موضوع   غيبت - انتظار - تأثيرها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تاريخ زندگي امام عصر (ع) و مهدويت است. نويسنده  
     عناوين زير را مورد بحث و بررسي  
     قرار داده است: موعود امم، امام مهدي در عينيت  
     تاريخ، تاريخ غيبت امام، حکمت و  
     مفهوم غيبت امام عصر (ع)، فوايد امام غايب، بار  
     يافتگان به محضر ايشان، فضايل  
     انتظار و ويژگي هاي عصر ظهور.  
     تاريخ زندگي امام عصر (ع) و مهدويت است. نويسنده  
     عناوين زير را مورد بحث و بررسي  
     قرار داده است: موعود امم، امام مهدي در عينيت  
     تاريخ، تاريخ غيبت امام، حکمت و  
     مفهوم غيبت امام عصر (ع)، فوايد امام غايب، بار  
     يافتگان به محضر ايشان، فضايل  
     انتظار و ويژگي هاي عصر ظهور.