بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کشف السترة عن وجه الغيبة  
    :نويسنده   وحيدي، سيد محمد  
    :تاريخ چاپ   1366هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - زندگي نامه  

شرح موضوعات کتاب
     اين کتاب که به زبان فارسي است، در بر دارنده  
     فشرده اي از ادله اصول  
     پنج گانه دين و نصوص دال بر حالات حضرت  
     امام مهدي (ع) مي باشد. نويسنده طي  
     يک مقدمه و دو بخش و با استفاده از روايات، به بيان  
     شرح زندگاني و توقيعات وارده از  
     جانب ايشان در دو بخش حالات عمومي و خصوصي حضرت  
     مهدي (ع) پرداخته است. وي علائم  
     حتمي و غير حتمي ظهور امام دوازدهم (ع) را نيز  
     آورده است. برخي موضوعات جزئي کتاب  
     عبارت اند از: علت غيبت، طول عمر و سفراي آن حضرت  
     در زمان غيبت.  
     اين کتاب که به زبان فارسي است، در بر دارنده  
     فشرده اي از ادله اصول  
     پنج گانه دين و نصوص دال بر حالات حضرت  
     امام مهدي (ع) مي باشد. نويسنده طي  
     يک مقدمه و دو بخش و با استفاده از روايات، به بيان  
     شرح زندگاني و توقيعات وارده از  
     جانب ايشان در دو بخش حالات عمومي و خصوصي حضرت  
     مهدي (ع) پرداخته است. وي علائم  
     حتمي و غير حتمي ظهور امام دوازدهم (ع) را نيز  
     آورده است. برخي موضوعات جزئي کتاب  
     عبارت اند از: علت غيبت، طول عمر و سفراي آن حضرت  
     در زمان غيبت.