بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   وظيفه رسالي علماي رباني در دوران غيبت  
    :نويسنده   هاشمي شاهرودي، سيد محمود  
    :موضوع   غيبت - نقش علما در عصر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به مسئوليت علما در عصر غيبت پرداخته است. نويسنده  
     با استناد به آيه 44 سوره مائده  
     که شريعت الهي به عنوان قانون بايد بر بشر حاکميت  
     داشته باشد و علما از جمله افرادي  
     هستند که وظيفه نگه داري و ابلاغ دين را به عهده  
     دارند، به نقش علماي شيعه از  
     گذشته هاي دور تا عصر حاضر و پيدايش حکومت اسلامي  
     به دست امام خميني پرداخته و  
     معتقد است که مسئوليت علما در عصر غيبت، ابلاغ  
     اسلام با شجاعت و نهراسيدن از دشمن  
     است؛ همان شيوه اي که امام خميني در برابر قدرت هاي  
     استعماري و ابرقدرت ها اتخاذ  
     کرد.  
     به مسئوليت علما در عصر غيبت پرداخته است. نويسنده  
     با استناد به آيه 44 سوره مائده  
     که شريعت الهي به عنوان قانون بايد بر بشر حاکميت  
     داشته باشد و علما از جمله افرادي  
     هستند که وظيفه نگه داري و ابلاغ دين را به عهده  
     دارند، به نقش علماي شيعه از  
     گذشته هاي دور تا عصر حاضر و پيدايش حکومت اسلامي  
     به دست امام خميني پرداخته و  
     معتقد است که مسئوليت علما در عصر غيبت، ابلاغ  
     اسلام با شجاعت و نهراسيدن از دشمن  
     است؛ همان شيوه اي که امام خميني در برابر قدرت هاي  
     استعماري و ابرقدرت ها اتخاذ  
     کرد.