بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي کيست؟  
    :نويسنده   احمد، محمد لبيب  
    :ناشر   Pustalca Nasional  
    :تاريخ چاپ   1980م  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي