بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بر کرانه ظهور  
    :نويسنده   انجمن حجتيه مهدويه  
    :تاريخ چاپ   1402هـ.ق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - شرايط و زمينه ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مقالاتي درباره امامت و ولايت و نقش امام  
     عصر (ع) در هدايت فکري و معنوي  
     جامعه است. 2 مقاله از اين مجموعه با عناوين  
     زمينه هاي غيبت و بر کرانه ظهور به  
     مسئله امام مهدي و مهدويت مي پردازد. در مقاله  
     غيبت، چگونگي غيبت امام مهدي و فلسفه  
     آن و نيز انواع غيبت صغرا و کبرا بررسي و چگونگي  
     ارتباط امام مهدي با شيعيان در اين  
     دوره تبيين مي شود. نويسنده با يادآوري وظايف  
     شيعيان در عصر غيبت بر خودسازي و  
     انتظار به عنوان 2 عامل براي تعجيل در ظهور امام  
     مهدي تاکيد ورزيده است.  
     مجموعه مقالاتي درباره امامت و ولايت و نقش امام  
     عصر (ع) در هدايت فکري و معنوي  
     جامعه است. 2 مقاله از اين مجموعه با عناوين  
     زمينه هاي غيبت و بر کرانه ظهور به  
     مسئله امام مهدي و مهدويت مي پردازد. در مقاله  
     غيبت، چگونگي غيبت امام مهدي و فلسفه  
     آن و نيز انواع غيبت صغرا و کبرا بررسي و چگونگي  
     ارتباط امام مهدي با شيعيان در اين  
     دوره تبيين مي شود. نويسنده با يادآوري وظايف  
     شيعيان در عصر غيبت بر خودسازي و  
     انتظار به عنوان 2 عامل براي تعجيل در ظهور امام  
     مهدي تاکيد ورزيده است.