بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   راز گلشن، مهدي موعود در گلشن راز شبستري  
    :نويسنده   بابايي، رضا  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان ديدگاه شبستري، صاحب گلشن راز و لاهيجي شارح  
     آن، درباره امام زمان (عج) است.  
     فشرده زندگي شيخ شبستري و نام تأليفات او، سخن  
     آغازين اين نوشته است. پس از آن به  
     گفته ها و ديدگاه هاي شبستري و لاهيجي درباره انسان  
     کامل و امام مهدي پرداخته شده و  
     مقدم بودن امامت بر نبوت، به خاطر آسماني و ابدي  
     بودن امامت و مربوط به خلق بودن  
     نبوت و زوال پذيري آن، و اکمال دور تکاملي خلقت به  
     مهدي، باطن خاتم الانبيا بودن  
     خاتم الاوليا و ظاهر شدن حقايق و اسرار عالم هنگام  
     ظهور او، از جمله مطالب شبستري  
     در گلشن راز و شارح آن، لاهيجي است که مؤلف در اين  
     نوشته بر آن تأکيد ورزيده و  
     ديدگاه آنان را در خصوص آنها بيان داشته است.  
     بيان ديدگاه شبستري، صاحب گلشن راز و لاهيجي شارح  
     آن، درباره امام زمان (عج) است.  
     فشرده زندگي شيخ شبستري و نام تأليفات او، سخن  
     آغازين اين نوشته است. پس از آن به  
     گفته ها و ديدگاه هاي شبستري و لاهيجي درباره انسان  
     کامل و امام مهدي پرداخته شده و  
     مقدم بودن امامت بر نبوت، به خاطر آسماني و ابدي  
     بودن امامت و مربوط به خلق بودن  
     نبوت و زوال پذيري آن، و اکمال دور تکاملي خلقت به  
     مهدي، باطن خاتم الانبيا بودن  
     خاتم الاوليا و ظاهر شدن حقايق و اسرار عالم هنگام  
     ظهور او، از جمله مطالب شبستري  
     در گلشن راز و شارح آن، لاهيجي است که مؤلف در اين  
     نوشته بر آن تأکيد ورزيده و  
     ديدگاه آنان را در خصوص آنها بيان داشته است.