بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بيا تا دعاش کنيم  
    :نويسنده   گردآوري حسن شادروان،قم: مرکز بين المللي نشر ايرا،  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاهاي درباره  

شرح موضوعات کتاب
     متن و ترجمه دعاهاي ندبه، عهد وديگر ادعيه و  
     زياراتي است که مربوط به امام زمان است. مقدمه کتاب  
     حاوي توصيه نامه اي است که در آن به خوانندگان انجام  
     کارهاي خير به صورت مخفيانه، دل کندن از دنيا، توسل  
     به ائمه در اماکن مقدسه خصوصا توسل به امام زمان،  
     دعا براي فرج امام زمان، انتظار فرج، انتشار کتاب  
     هاي مفيد و تلاش جهت کسب معرفت توصيه شده است.  
     متن و ترجمه دعاهاي ندبه، عهد وديگر ادعيه و  
     زياراتي است که مربوط به امام زمان است. مقدمه کتاب  
     حاوي توصيه نامه اي است که در آن به خوانندگان انجام  
     کارهاي خير به صورت مخفيانه، دل کندن از دنيا، توسل  
     به ائمه در اماکن مقدسه خصوصا توسل به امام زمان،  
     دعا براي فرج امام زمان، انتظار فرج، انتشار کتاب  
     هاي مفيد و تلاش جهت کسب معرفت توصيه شده است.