بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در پرتو قرآن به انتظار مهدي  
    :نويسنده   جعفري، سيد عليرضا  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح و تفسير برخي از آيات قرآن درباره امام زمان  
     (عج) است. به گفته مؤلف، بيش از  
     120 آيه قرآن در خصوص امام زمان و ويژگي هاي شخصيتي  
     و قيام و انقلاب جهاني حضرت است  
     که در اين نوشته، با بهره گيري از تفاسير قرآن و  
     روايات ائمه (ع) به جمع بندي و شرح  
     و تفسير برخي از آنها پرداخته است. وي حکومت امام  
     مهدي (عج) را خواست خداوند و  
     ذخيره الهي دانسته و آيات 5 و 6 سوره قصص و 86 سوره  
     هود را دليل بر اين مدعاي خود  
     ذکر نموده و از اين حکومت به عنوان آيينه تمام نماي  
     حق که تمامي شعله هاي به اوج  
     رسيده باطل را خاموش خواهد کرد و آخرين حلقه از  
     حلقه هاي مبارزه حق با باطل خواهد  
     بود، ياد کرده است.  
     شرح و تفسير برخي از آيات قرآن درباره امام زمان  
     (عج) است. به گفته مؤلف، بيش از  
     120 آيه قرآن در خصوص امام زمان و ويژگي هاي شخصيتي  
     و قيام و انقلاب جهاني حضرت است  
     که در اين نوشته، با بهره گيري از تفاسير قرآن و  
     روايات ائمه (ع) به جمع بندي و شرح  
     و تفسير برخي از آنها پرداخته است. وي حکومت امام  
     مهدي (عج) را خواست خداوند و  
     ذخيره الهي دانسته و آيات 5 و 6 سوره قصص و 86 سوره  
     هود را دليل بر اين مدعاي خود  
     ذکر نموده و از اين حکومت به عنوان آيينه تمام نماي  
     حق که تمامي شعله هاي به اوج  
     رسيده باطل را خاموش خواهد کرد و آخرين حلقه از  
     حلقه هاي مبارزه حق با باطل خواهد  
     بود، ياد کرده است.