بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کيست مهدي؟  
    :نويسنده   مؤسسه تحقيقاتي فرهنگي جلي  
    :ناشر   جليل  
    :تاريخ چاپ   1376هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گفتاري است کوتاه در اثبات مهدويت با استناد به  
     قرآن و کتاب هاي آسماني، روايات و  
     گفتارهاي بزرگان اهل سنت. در بخش اول از آيات  
     قرآني، انجيل، تورات، زبور، کتاب  
     زرتشتيان و هندوها بدون تحليل و توصيف براي اثبات  
     وجود مهدي موعود استناد شده است.  
     در بخش دوم، رواياتي از معصومين که بر وجود مهدي و  
     ظهور وي دلالت مي کند به ترتيب  
     امامان (از هر امام يک روايت) آورده شده است. در  
     بخش سوم، فقراتي از کلمات 16 تن از  
     بزرگان اهل سنت که به وجود مهدي موعود و ظهور وي  
     دلالت مي کنند، آورده شده است.  
     گفتاري است کوتاه در اثبات مهدويت با استناد به  
     قرآن و کتاب هاي آسماني، روايات و  
     گفتارهاي بزرگان اهل سنت. در بخش اول از آيات  
     قرآني، انجيل، تورات، زبور، کتاب  
     زرتشتيان و هندوها بدون تحليل و توصيف براي اثبات  
     وجود مهدي موعود استناد شده است.  
     در بخش دوم، رواياتي از معصومين که بر وجود مهدي و  
     ظهور وي دلالت مي کند به ترتيب  
     امامان (از هر امام يک روايت) آورده شده است. در  
     بخش سوم، فقراتي از کلمات 16 تن از  
     بزرگان اهل سنت که به وجود مهدي موعود و ظهور وي  
     دلالت مي کنند، آورده شده است.