بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست  
    :نويسنده   حسيني، سيد حسين  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه - نام ها و القاب  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح نام مهدي و وجه تسميه امام دوازدهم به اين نام  
     است. در خصوص نام گذاري امام  
     زمان (عج) به اين نام، در روايات چندين علت براي آن  
     ذکر شده که مؤلف به شرح آنها  
     پرداخته است. از جمله اين علل هدايت مردم توسط او  
     به امري مخفي است که آن، مکان  
     کتاب هاي اصلي تورات، انجيل، زبور و ديگر کتب  
     آسماني است که او آنها را از غاري  
     بيرون مي آورد و ميان پيروان آنها با آن کتاب ها  
     حکم مي کند. ديگر اين که او مردم  
     را به ذخاير زيرزميني هدايت و مشکلات مادي آنان را  
     رفع مي کند. هدايت مردم به قسط و  
     عدل و بيرون آوردن آنها از بيدادي که گرفتار آن  
     شده اند و رساندن آنان به عدل  
     اجتماعي - اخلاقي و خانوادگي، علت ديگر براي  
     نام گذاري او به اين اسم است. متراکم و  
     متمرکز نمودن عقول مردم به دست ولايي خود و باز  
     کردن درهاي علم به روي آنان، از  
     ديگر هدايت هاي او و علل نام گذاري وي به مهدي است.  
     شرح نام مهدي و وجه تسميه امام دوازدهم به اين نام  
     است. در خصوص نام گذاري امام  
     زمان (عج) به اين نام، در روايات چندين علت براي آن  
     ذکر شده که مؤلف به شرح آنها  
     پرداخته است. از جمله اين علل هدايت مردم توسط او  
     به امري مخفي است که آن، مکان  
     کتاب هاي اصلي تورات، انجيل، زبور و ديگر کتب  
     آسماني است که او آنها را از غاري  
     بيرون مي آورد و ميان پيروان آنها با آن کتاب ها  
     حکم مي کند. ديگر اين که او مردم  
     را به ذخاير زيرزميني هدايت و مشکلات مادي آنان را  
     رفع مي کند. هدايت مردم به قسط و  
     عدل و بيرون آوردن آنها از بيدادي که گرفتار آن  
     شده اند و رساندن آنان به عدل  
     اجتماعي - اخلاقي و خانوادگي، علت ديگر براي  
     نام گذاري او به اين اسم است. متراکم و  
     متمرکز نمودن عقول مردم به دست ولايي خود و باز  
     کردن درهاي علم به روي آنان، از  
     ديگر هدايت هاي او و علل نام گذاري وي به مهدي است.