بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکومت عدلگستر به دست مهدي منتظر  
    :نويسنده   حيدري کاشاني، حسين  
    :ناشر   حوزه علميه قم، جامعه مدرسين، دفتر انتشارات  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي از مطالب مختلف و پراکنده در ارتباط با  
     امام زمان (عج) و غيبت و ظهور او  
     است. نويسنده به منظور باقي گذاشتن يک اثر صالح از  
     خود و ارشاد عمومي مردم، با  
     بهره گيري از گفته هاي علمي دانشمندان، مطالبي در  
     تبيين شخصيت امام زمان (عج) و  
     غيبت و حيات وي، و طول عمر او و سازگاري آن با  
     قوانين علم طب، و وجود و چگونگي  
     غايبان ديگر، مثل اصحاب کهف، خضر و عيسي (ع) در  
     تاريخ بشر ارائه داده است. موانع و  
     علائم ظهور، زمان و چگونگي انجام آن، وظايف منتظران  
     و انديشه مهدويت در ميان اهل  
     سنت، موضوعات ديگري هستند که در اين نوشته مورد  
     بررسي قرار گرفته اند.  
     مجموعه اي از مطالب مختلف و پراکنده در ارتباط با  
     امام زمان (عج) و غيبت و ظهور او  
     است. نويسنده به منظور باقي گذاشتن يک اثر صالح از  
     خود و ارشاد عمومي مردم، با  
     بهره گيري از گفته هاي علمي دانشمندان، مطالبي در  
     تبيين شخصيت امام زمان (عج) و  
     غيبت و حيات وي، و طول عمر او و سازگاري آن با  
     قوانين علم طب، و وجود و چگونگي  
     غايبان ديگر، مثل اصحاب کهف، خضر و عيسي (ع) در  
     تاريخ بشر ارائه داده است. موانع و  
     علائم ظهور، زمان و چگونگي انجام آن، وظايف منتظران  
     و انديشه مهدويت در ميان اهل  
     سنت، موضوعات ديگري هستند که در اين نوشته مورد  
     بررسي قرار گرفته اند.