بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خورشيدي که از مکه طلوع ميکند  
    :نويسنده   خادمي شيرازي، محمد  
    :تاريخ چاپ   1413هـ.ق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده به چگونگي آينده جهان و ظهور امام مهدي و  
     حکومت جهاني آن حضرت مي پردازد و  
     با بهره گيري از آيات و روايات اهل بيت، نخست بحثي  
     درباره خداشناسي تحت عنوان پنهان  
     بودن خداوند از نظرها را مطرح مي کند و آن گاه قيام  
     و حکومت جهاني امام مهدي از  
     ديدگاه قرآن را بررسي مي کند. برنامه حکومت امام  
     مهدي؛ عدالت جهاني آن حضرت از  
     ديدگاه پيامبر و امامان معصوم؛ ياران امام مهدي و  
     سخنراني امام عصر در شب اول ظهور  
     در مکه، از مباحث مهم کتاب است.  
     نويسنده به چگونگي آينده جهان و ظهور امام مهدي و  
     حکومت جهاني آن حضرت مي پردازد و  
     با بهره گيري از آيات و روايات اهل بيت، نخست بحثي  
     درباره خداشناسي تحت عنوان پنهان  
     بودن خداوند از نظرها را مطرح مي کند و آن گاه قيام  
     و حکومت جهاني امام مهدي از  
     ديدگاه قرآن را بررسي مي کند. برنامه حکومت امام  
     مهدي؛ عدالت جهاني آن حضرت از  
     ديدگاه پيامبر و امامان معصوم؛ ياران امام مهدي و  
     سخنراني امام عصر در شب اول ظهور  
     در مکه، از مباحث مهم کتاب است.