بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت مهدي و ويژگيها  
    :نويسنده   خسروي، موسي  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران  
    :زبان اصلي