بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دولت مهدي، سيرت مهدي  
    :نويسنده   دلشاد تهراني، مصطفي  
    :ناشر   ذکر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - حکومت و قيام - اهداف و  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کتاب با هدف ترسيم حکومت امام مهدي به عنوان الگويي  
     براي حکومت تدوين شده است.  
     نويسنده با بهره گيري از منابع روايي، تفسيري و  
     تاريخي شيعه و سني ابتدا درباره  
     ظهور امام زمان و ويژگي هاي آن حضرت بحث مي کند،  
     سپس سيره و سنت و روش حکومت داري  
     منجي موعود را بيان مي کند و در ادامه برنامه هاي  
     امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و  
     مديريتي دولت جهاني حضرت مهدي را شرح مي دهد.  
     کتاب با هدف ترسيم حکومت امام مهدي به عنوان الگويي  
     براي حکومت تدوين شده است.  
     نويسنده با بهره گيري از منابع روايي، تفسيري و  
     تاريخي شيعه و سني ابتدا درباره  
     ظهور امام زمان و ويژگي هاي آن حضرت بحث مي کند،  
     سپس سيره و سنت و روش حکومت داري  
     منجي موعود را بيان مي کند و در ادامه برنامه هاي  
     امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و  
     مديريتي دولت جهاني حضرت مهدي را شرح مي دهد.