بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دانشمندان عامه و مهدي موعود  
    :نويسنده   دواني، علي  
    :ناشر   دار الکتب الإسلامية  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در اثبات وجود و ظهور امام مهدي (عج) از  
     ديدگاه روايات و علماي اهل سنت.  
     کتاب با هدف پاسخ به شبهات و افتراهايي که بعضي از  
     علماي اهل سنت عليه اعتقادات  
     مذهب شيعه درباره امام مهدي مطرح کرده اند، تدوين  
     شده است. نويسنده با بهره گيري از  
     منابع روايي و تاريخي دست اول اهل سنت درباره مطالب  
     زير بحث مي کند: مهدي موعود از  
     ديدگاه شيعه، وجود امام مهدي در منابع اوليه اهل  
     سنت، کتاب هايي که علماي اهل سنت  
     درباره آن حضرت نوشته اند، اوصاف و شمايل مهدي،  
     افسانه سرداب و نام 120 تن از  
     بزرگان اهل سنت که مهدي را پسر امام حسن عسکري  
     مي دانند.  
     پژوهشي است در اثبات وجود و ظهور امام مهدي (عج) از  
     ديدگاه روايات و علماي اهل سنت.  
     کتاب با هدف پاسخ به شبهات و افتراهايي که بعضي از  
     علماي اهل سنت عليه اعتقادات  
     مذهب شيعه درباره امام مهدي مطرح کرده اند، تدوين  
     شده است. نويسنده با بهره گيري از  
     منابع روايي و تاريخي دست اول اهل سنت درباره مطالب  
     زير بحث مي کند: مهدي موعود از  
     ديدگاه شيعه، وجود امام مهدي در منابع اوليه اهل  
     سنت، کتاب هايي که علماي اهل سنت  
     درباره آن حضرت نوشته اند، اوصاف و شمايل مهدي،  
     افسانه سرداب و نام 120 تن از  
     بزرگان اهل سنت که مهدي را پسر امام حسن عسکري  
     مي دانند.