بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   هلا يا منتقم (مهدي در آينه حسين)  
    :نويسنده   ديانت جهرمي، محمد  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي