بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مباني کلامي مهدويت  
    :نويسنده   سبحاني، جعفر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي مباني مهدويت از ديدگاه کلامي در ابعاد نقلي  
     و عقلي است. نويسنده با استناد  
     به روايات شيعه و سني که درباره مهدي موعود (عج)  
     وارد شده، وجود او را امري مسلم  
     دانسته است. وي به ادامه فيض حق پس از رسالت و  
     يکساني متقدمين با متأخرين در  
     استفاده از اين فيض اشاره کرده و لطف پروردگار  
     (قاعده لطف) را از مباني عقلي اثبات  
     مهدويت و وجود انسان کاملي دانسته که در هر عصري  
     محور و مرجع مردم است.