بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خدا و مهدي  
    :نويسنده   سعيد، حسن  
    :ناشر   رجاء  
    :تاريخ چاپ   1363هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان مطالبي درباره شخصيت، غيبت و ظهور امام مهدي  
     (عج) است. نويسنده با بهره گيري  
     از قرآن و منابع روايي شيعه و سني و کتاب هايي  
     درباره امام مهدي، به بيان شخصيت و  
     ويژگي هاي امام مهدي، غيبت او و نقش آن و چگونگي  
     حکومت وي پس از ظهور از ديدگاه  
     شيعه و سني پرداخته است. برخي از مهم ترين مباحث  
     کتاب عبارتند از: نيازمندي انسان  
     به راهنماي الهي؛ پايه گذاري شيعه توسط حضرت محمد  
     (ص)؛ خبر دادن پيامبر و معصومين  
     از قيام امام مهدي؛ نقش غيبت امام مهدي در سازندگي  
     انسان؛ برنامه هاي دولت مهدي؛  
     رفتار امام مهدي در زمان ظهور؛ نظرات علماي اسلام  
     درباره مدعيان مهدويت.