بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در احاديث رضوي  
    :نويسنده   سيد علوي، سيد ابراهيم  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده در آغاز، به هماهنگي و همخواني احاديث نبوي  
     و روايات معصومان (ع) درباره  
     شخصيت امام مهدي (عج) اشاره کرده و اين هماهنگي را  
     نشانگر اهميت و عنايت ويژه آن  
     بزرگواران به مسئله مهدويت و حکومت جهاني امام در  
     آخر زمان مي داند. در ادامه، 35  
     حديث از امام رضا (ع) در موضوعات: ضرورت وجود امام  
     معصوم در هر عصر؛ مهدي از اهل  
     بيت پيامبر است؛ صبر و انتظار فرج؛ نشانه هاي ظهور  
     و زمان آن؛ چگونگي برخورد امام  
     با قاتلان سيد الشهدا نقل و شرح و تفسير شده است.  
     در اين مقاله درباره راويان  
     احاديث و ثقه بودن يا نبودن آنها نيز بحث هايي  
     ارائه شده است.