بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ماشيح موعود يهود  
    :نويسنده   شوحط، ايمانوئل  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين انديشه يهود درباره موعود آخر الزمان است.  
     اعتقاد به نجات بخشي موعود در  
     تعاليم ديني همه اديان وجود دارد. در دين يهود،  
     موعود آخر زمان، ماشيح نام دارد که  
     از آن به هادي، آموزگار و تحقق بخش عدالت ياد  
     مي شود و اعتقاد به آن، جزء احکام  
     ديني يهود است. مؤلف که خود پژوهشگر يهودي است،  
     نخست حوادث پيش و پس از ظهور ماشيح،  
     شخصيت او، تاريخ ظهور و عوامل آن را بررسي مي کند.  
     احياي سنت هاي اوليه عبادت، درک  
     آگاهي واقعي از وجود خداوند، پايان بدي ها و گناه،  
     پرستش و ستايش جهاني خداوند،  
     همزيستي مسالمت آميز، رستاخيز مردگان، وجود برکت و  
     سعادت، پايان بيماري ها و وقوع  
     معجزه هاي عظيم را از جمله وقايع پس از ظهور ماشيح  
     شمرده و نبود درگيري هاي خونين  
     بين مردم و باز شدن چشمه هاي علم و حکمت به روي  
     آنها را از نشانه هاي ظهور او ذکر  
     کرده است. از نگاه يهود، ماشيح بشري خاکي است که در  
     هر دوره امکان آمدن او هست و  
     روح خداوند و عقل و فهم و تدبير الهي بر او نازل  
     مي شود و بر اساس اين داده هاي  
     الهي بين مردم حکومت مي کند. زمان ظهور او نزد  
     خداوند روز معيني است، ولي اعمال  
     مردم آن را تسريع مي کند و ترحم بر فقرا، صداقت و  
     دوستي افراد جامعه و مطالعه تورات  
     و علوم ديني، از جمله اين اعمال است و صبر و انتظار  
     ماشيح داشتن و طلب ظهور او را  
     نمودن، از وظايف منتظران است.