بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بشارت نبوي به ظهور مهدوي  
    :نويسنده   صفا خواه، محمد حسين  
    :ناشر   فيض کاشاني  
    :موضوع   فضايل و مقامات - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل شرح و تفسير روايتي از حضرت رسول (ص) درباره  
     موضوعات توحيد، نبوت، وصايت و  
     آخرين وصي و مثنوي اي در باره امام مهدي (عج) است.  
     نگارنده با بهره گيري از شيوه  
     تاريخي _ حديثي در قسمت اول، متن حديثي را که در آن  
     يکي از يهوديان زمان صدر اسلام،  
     پرسش هايي در زمينه هاي عقايد اسلامي مانند توحيد،  
     وصايت و آخرين امام از حضرت محمد  
     پرسيده، ذکر نموده و با استمداد از منابع روايي و  
     عقيدتي شيعي به ترجمه و شرح  
     فرازهاي مشکل آن پرداخته است. در بخش دوم، گزيده  
     مثنوي شيخ محمد حسين آيتي بيرجندي،  
     بازگو شده که در آن حقايقي ارزنده از ميان  
     استدلال هاي عقلي و روايات معتبر در مورد  
     امام مهدي و پاسخ هاي ناظم به برخي از شبهات  
     متکلمين، گنجانده شده است.