بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   هميشه پشتيبان  
    :نويسنده   ضمانتي يار، مريم  
    :موضوع   فضايل و مقامات - آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح فتواي نادرست شيخ مفيد، مبني بر دفن فرزند زنده  
     در شکم مادر، همراه با مادر، و  
     اصلاح آن توسط امام زمان است. شيخ مفيد عالم بزرگ  
     شيعي است که پس از محمد سمري نايب  
     چهارم حضرت ولي عصر به مقام مرجعيت عامه شيعه رسيد  
     و فتواي نادرست او مي توانست سر  
     منشاء يک حرکت و فتواي انحرافي در فقه شيعه شود که  
     توسط امام زمان جلوگيري شد و در  
     برابر ناراحتي شديد شيخ مفيد که از صدور فتوا  
     ناراحت بود و آن را نشانه نداشتن  
     لياقت افتاء در خود مي دانست به او نوشت: بر شماست  
     که فتوا دهيد و بر ماست که شما  
     را از خطا حفظ کنيم.