بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در آيينه اديان  
    :نويسنده   عسکري، سيد مرتضي  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان اتفاقي بودن اعتقاد به امام مهدي (عج) در ميان  
     فرق اسلامي و پاسخ به برخي از  
     پرسش ها در اين باره است. گوينده نخست به تبيين اين  
     نکته پرداخته که آينده جهان،  
     تنها از نگاه وحي قابل پيش بيني است و دست رسي به  
     جزئيات آن، از طريق احاديث مهدويت  
     امکان پذير است. پس از آن، چند روايت از رسول خدا  
     (ص) که از طريق اهل سنت رسيده و  
     بيانگر آينده جهان و ظهور امام زمان است نقل نموده  
     و در خصوص طول عمر امام نيز  
     مطالب کوتاهي ارائه کرده است. در پايان به  
     پرسش هايي درباره علائم ظهور، تعداد  
     ياران امام، زن و فرزند ايشان، سرانجام حکومت ايشان  
     و عصمت ائمه (ع) و سازگاري آن  
     با مسئله اختيار پاسخ گفته و مطالبي را که درباره  
     جزيره خضرا گفته شده، دروغ دانسته  
     است.