بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کشف العقدة: شرح دعاي ندبه  
    :نويسنده   علوي طالقاني، سيد محيي الدين  
    :ناشر   صدوق  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح تفصيلي دعاي ندبه است. شارح در آغاز کتاب، متن  
     کامل دعاي ندبه را آورده و در  
     ادامه با بهره گيري از آيات و احاديث و منابع  
     تاريخي و فقهي و لغوي، عبارات و الفاظ  
     آن را شرح و توضيح داده است. محقق در مقدمه، به  
     بررسي سند اين دعا پرداخته و به  
     اشکالات و شبهاتي در آن باره پاسخ گفته است. وي  
     همچنين مستندات متني را در پاورقي  
     ذکر کرده و اعلام و اصطلاحات و لغات نامأنوس و  
     ديرياب آن را روشن ساخته است.