بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گوهر دوازدهم يا منجي بشريت  
    :نويسنده   علوي زاده، خسرو  
    :تاريخ چاپ   1354هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده، نخست به ذکر احاديث شيعه اماميه و اهل سنت  
     درباره ظهور امام مهدي (عج)  
     مي پردازد. آن گاه خصوصيات و صفات ايشان را  
     برمي شمرد تا از طريق آن مدعيان دروغين  
     مهدويت از مهدي واقعي بازشناسانده شوند. در ادامه  
     به ناکامي هاي مدعيان مهدويت در  
     اهدافشان اشاره مي کند و نتيجه مي گيرد هنوز مهدي  
     واقعي ظهور نکرده است. وي علائم  
     ظهور را بررسي مي کند و نام مکان هايي را که ياران  
     مهدي از آن جا برخواهند خاست ذکر  
     مي کند و با نگاهي گذرا به اوضاع و احوال کنوني  
     جهان و زوال ارزش هاي اخلاقي و  
     ديني، بر ضرورت اصلاح اين وضع تأکيد مي کند و تنها  
     فرد صالح براي سامان دادن به اين  
     اوضاع و اصلاح امور اخلاقي و معيشتي مردم را امام  
     مهدي مي داند. او سپس با بيان  
     وظايف شيعيان در عصر غيبت از آنان خواسته است تا با  
     اصلاح خويش و پرهيز از گناهان،  
     خود را براي آمدن حضرت آماده نمايند.