بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت مهدي منتظر در انديشه اسلامي  
    :نويسنده   عميدي، سيد ثامر هاشم حبيب  
    :مترجم   محبوب القلوب، محمد باقر  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مباحثي در اثبات وجود خارجي حضرت مهدي (عج) بر اساس  
     ادله نقلي است. مؤلف، سعي کرده  
     جواب هاي متقن و محکمي به شبهاتي که در رابطه با  
     برخي از موضوعات مهدويت مطرح شده  
     ارائه نمايد و از اين رهگذر، مطالب احمد الکاتب را  
     به طور مستقيم و غيرمستقيم نقد  
     کرده است. عناوين مورد بحث عبارت اند از: بخشي از  
     آيات قرآن کريم که به حضرت مهدي  
     تفسير شده؛ راويان و اصحاب پيامبر (ص) که حديث هاي  
     حضرت مهدي را روايت کرده اند؛  
     درستي و صحت حديث هاي پيرامون حضرت مهدي و معرفي 17  
     راوي اهل سنت که اين احاديث را  
     صحيح دانسته اند؛ تصريح دانشمندان علم درايه و حديث  
     به متواتر بودن حديث هاي مربوط  
     به حضرت مهدي و معرفي 20 نفر که به اين امر تصريح  
     کرده اند؛ حديث هايي که تصريح  
     کرده اند مهدي از فرزندان امام حسين (ع) و امام علي  
     (ع) و پيامبر (ص) است؛ ولادت  
     امام مهدي و اعتراف دانشمندان اهل سنت بر آن و پاسخ  
     به چند پرسش پيرامون حضرت مهدي.