بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در کلام امام حسين  
    :نويسنده   فاطمي، محمد  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     معرفي شخصيت امام مهدي (عج) با گفتاري از امام حسين  
     (ع) است. در زيارت نامه امام  
     حسين، از خداوند توفيق شرکت در جمع خون خواهان امام  
     حسين همراه با امام زمان (ع)  
     طلب و با اين جمله، رابطه نزديکي بين نام حسين و  
     مهدي موعود برقرار شده است.  
     نويسنده ضمن کاوشي در کلمات امام حسين به جمع آوري  
     سخنان ايشان درباره حضرت مهدي در  
     3 محور پرداخته است: نخست گفتارهايي که بيانگر نسب  
     مهدي است و امام حسين، با اشاره  
     به گفته اي از رسول خدا، او را نهمين فرزند خود  
     معرفي مي کند آورده است. محور ديگر،  
     آن دسته از گفته هاي امام حسين است که از او به  
     عنوان عدالت گستر جهان نام مي برد و  
     ظهور او را قطعي مي داند. و آخرين محور گفتارهاي  
     امام حسين در خصال امام زمان است  
     که همچون نوح نبي داراي عمري طولاني است و ولادت و  
     ابتداي زندگي او، مانند ابراهيم  
     در خفا و دور از مردم است و همسان موسي، زندگي او  
     در غيبت و همراه با خوف خواهد بود  
     و همچون عيسي، مردم در او اختلاف مي کنند و بسان  
     ايوب نبي، پس از تحمل مصيبت هاي  
     فراوان به آسايش خواهد رسيد و قيام او مانند جدش  
     رسول خدا با شمشير خواهد بود.