بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   يک کتاب در يک سيماي امام مهدي در شعر عربي  
    :نويسنده   مسجد مقدس جمکران، معاونت  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي