بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکومت جهاني مهدي  
    :نويسنده   مکارم شيرازي، ناصر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :تعداد چاپ   9  
    :زبان اصلي