بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   با دعاي ندبه در پگاه جمعه  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي