بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در کلام نبي  
    :نويسنده   هيأت تحريريه مجله موعود  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي