بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:مركز تحقيقات سپاه
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا معيار قرار دادن چهل چهارشنبه براي رؤيت امام زمان در مسجد جمكران و... سنديت دارد؟
جواب:

چله گرفتن در مسجد جمكران سيره عالمان بزرگي چون آيت الله نجفي مرعشي و ديگران بوده است. و به دليل فرمايشي كه از امام زمان (عج) نقل شده مبني بر اين كه هر كس 2 ركعت نماز مخصوص را در مسجد جمكران بجا آورد مانند آن است كه دو ركعت نماز در كعبه معظمه خوانده باشد، همه علما نسبت به حضور در اين مكان مقدس اهميت فوق العادهاي قائل بودهاند. بخشهايي از عنايت ويژه علما نسبت به اين مسجد به علاوه مطالبي پيرامون تاريخچه مسجد جمكران در كتابي به نام »مسجد مقدس جمكران، تجليگاه صاحب الزمان (عج) جمع آوري شده است.

{P - سيد جعفر مير عظيمي، مسجد مقدس جمكران تجليگاه صاحب الزمان (عج) (قم: انتشارات رسالت، 1415 ق) P}