بازگشت

گروه: اماکن
 
 
مرکز پاسخگو:مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي:تاريخ و سيره
موضوع فرعي:تاريخچه مساجد-مسجد جمكران
سؤال:كمي درباره ء تاريخچه ء مسجد جمكران، شرح دهيد؟
جواب:

در كتاب تاريخ قم آمده است از حسن بن مُثله جمكراني نقل كرده كه وي شبي در ماه رمضان سال 393 در خانه خود خوابيده بوده كه نيمه هاي شب جماعتي در خانه او را مي زنند ومي گويند برخيز امام زمان تو را مي خوانند. از خواب برخاسته و همراه آنان به موضعي كه الآن مسجد جمكران است رفتم. تختي در آنجا ديدم. جواني در سن 30 سالگي بر آن نشسته بود و عده اي نيز در اطراف آن حضرت بودند. آن حضرت مرا به اسم صدا زدند و فرمودند به حسن بن مسلم بگو اين زمين را به مسجد اختصاص دهد و آن را از زمين خود جدا كند (متعلق به او نيست) وي نيز به اين امر اقدام كرده و مسجد بنا مي گردد. در هر صورت در حال حاضر مسجد جمكران محل اجتماع و تردد علاقه مندان به امام زمان است و در آنجا مردم به نماز و دعا مشغول هستند.