شامل  بیش از 1100 حدیث (با ترجمه فارسی و ذکر ماخذ از منابع شیعی و اهل سنت)و اخبار بسیاری از رسول گرامی اسلام و امامان در مورد  آمدن موعود و وضعیت آخر الزمان که بیانگر آن زمان و آمدن منجی می باشد.
و همچنین مجموعه کاملی از توقیعات و نامه های آن حضرت به نواب و بزرگان و داستانهایی به صورت صوتی و تصویری می باشد .

متن شامل احادیثی پیرامون آمدن موعود و آخر الزمان از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع)می باشد

توقیعات مشتمل بر توقیعات و نامه های آن حضرت به نواب و بزرگان خاص می باشد

تصویر حاوی  احادیث پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار می باشد

صوت مشتمل بر احادیث و روایات به صورت صوتی می باشد .