امروز فردا


يا لطيف

فردا را چگونه مي توان ديد

فردايي که امروزش همه در غوغا است

فردايي که امروزش را از عمق افکار خسته مردم مي بينم

کجاست يک دل آرام

کجاست آرزوهاي آرزو نشده

کجاست اميدي که باز سوي اميدوارش باز گردد

نمي دانم دلم را دست کدامين فکر بسپارم

نمي دانم اشکم را براي که بريزم

نمي دانم سوز عشق را از که بايد بياموزم

کاش ميشد در بن بست سکوت خانه اي از فکر نساخت

کاش ميشد عشق را در خاکستر ياد ها نگاه داشت

کاش ميشد اشک را در جويبار احساس نريخت

چرا اين مردم دل هاشان را با اب سياه افکار ديگران مي شويند

چرا اين مردم عطش بودن را در انتظار ديدار يار سيراب نمي کنند

چشمانم از خيره شدن بر صفحات خالي ذهنم خسته شده

نمي دانم چرا هر چه در بيراه هاي تنهاييم پرسه ميزنم خانه تنهايي هايم را نمي يابم

کاش مي آمدي و من را از حصار سخت دو دلي نجات ميدادي

فردا روز توست

روز شنيدن بوي نرگس

روز ديدن خال گونه ات

روز انتظار

روز تقديم اشکها بر زير پايت

روز شکستن ديوار دوري هفت روز

مرا درياب

مي داني چه هستم

مي داني چه بايد باشم

مي داني چه مي خواهم باشم

دستم را بلند کرده از تو مدد مي خواهم

تا يک دل آرام را ,

تا آرزوي بازگشتت را ,

تا اميد به انتظارت را

از تو طلب کنم

مي خواهم بدانم

چگونه دلم را به دست افکار تو ,

اشکم را در دامان تو ,

سوز عشق را براي تو داشته باشم

ديگر نمي گويم کاش ميشد

ميگويم از تو مي خواهم که خانه اي را که در بن بست سکوت ساخته ام ويران سازي

ميگويم از تو مي خواهم که عشق به خودت را همچون داغي آتش در سينه ام نگاه داري

ميگويم از تو مي خواهم که اشک هايم را در جويبار انتظارت بريزمبا او حرف زدم

صدايم را از ميان انبوه درد هاي عاشقانش شنيد

من مي سوزم

جوابش را نمي شنوم

دفتر افکارم سفيد است

اما

او برايم نوشته است

با رنگ سفيد

مي خواهد من خود بيابم

مي دانم نوشته است که فرياد سکوتش بلند است

آري

بايد بشنوم

مي دانم که سبکي هواي درونم از گرد و غبار قدمهايش بر روي ذهن پريشانم است

مي دانم که آرامش درياي قلبم از آرامش آبيه نگاهش است

منتظر آمدنم است پس منتظر آمدنش مي مانم

با عشق به او ,

با مدد از او

و با توکل از خداي او

يا حق