انا المهديانا المهدي؛

انا المهدي؛ من موعود زمانم، پرورده دامن نرگس و آورنده عدل خدا.

با من از همه آنچه در دل داريد بگوييد.

از گراني بار انتظار؛

از تيرگي شبهاي غيبت؛

از هيمنه جور؛

از هيبت گناه، از فريب سراب، از دروغ خنده ها و از دوري اقبال.

من با ندبه هاي شما مي بالم.

من تنگي دل شما را مي شناسم.

من برق چشم شما را مي بينم .

گرمي دست هاي شما، چراغ خيمه صحرايي من است.