اي فرزند هاشم!


اي فرزند هاشم!پدران تو همگي بخشنده و گشاده دست بودند.

اي فرزند سخاوت و كرامت!تو نيز احسان و بخشش را از آنان به ارث

برده اي.يا صاحب الزمان!ما هميشه نيازمند بخشش و دِهِش توهستيم.روزهاي جمعه كه روز ظهور تو خواهد بود،نيازمند و محتاج،بي پناه و بي ياور،اما شادمان و اميدوار،به در خانه لطف و احسان تو مي آييم و مي

گوييم:هم امروز، جمعه است؛و جمعه روز توست؛همان روزي كه در آن، انتظار ظهور تو را

داريم؛همان روز كه در آن فرج و گشايش براي

مؤمنان را به دست تو آرزو مي كنيم؛همان روز كه در آن، اميد كشتن كافران را

به شمشير تو داريم.مولاي من!در اين روز من ميهمان و پناهنده توام؛مولاي من!تو نيز كريم و بخشنده اي هستي كه فرزند

كريمان و بخشندگاني.تو از سوي خدا مأموريت داري كه شيعيان- كه

نه همه درماندگان- را پناه دهي.مرا نيز ضيافت كن و پناهم ده.درود خدا بر تو و خاندان پاك تو باد.

اي نور ديده!ما هميشه و در همه حال ميهمان توايم.ريزه خوار سفره احسانت هستيم.اي سيد!سخت حاجتمنديم . دست نياز به سوي تو گشوده

ايم، نااميدمان مكن.اي سرور!گرسنه ايم، گرسنه لطف تو،از خوان احسان خويش بي بهره مان مگذار.اي كريم!تشنه ايم، تشنه محبت و دوستي تو،از زلال محبت خويش سيرابمان كن.اي عزيز!برهنه ايم، برهنه لباس عزت و آبرو،لباس عزت و عافيت به ما بپوشان.اي آقا!گرفتاريم، گرفتار كمان ابروي تو،با نگاهي از سر رحم و مرّوت ما را از غم

روزگار هجران برهان.حاجيان كوي تو و زائران كعبه وجودت هستيم.در دوران قحطي انسانيت و سختي دينداري

آمده ايم.سرگشته و آواره ايم، رحل اقامت كجا

افكنيم؟پناهمان ده.