چند ندبه تا جمعه آمدنت فاصله است؟


با لحن کدام آفتاب؛

با صداي کدام پروانه؛

با آواز کدام سنگ؛

با ترانه کدام باران؛

ويراني همواره مان را فرياد بزنيم؟

اي دور از دسترسِ نزديک!

اي سخاوت هر روزه زمين!

که نماز مهرباني ات را ستاره ها، هزار مرتبه اقتدا کردند.

و هر روز، تشنه تر از پيش، سر به کوهوار شانه هايِ آسماني ات گذاشتند.

چقدر اين روزهاي بي تو، کش آمده اند! چقدر طولاني شده، صداي نيامدنت!

چقدر غليظ است هواي دلتنگي ات!

اي مهرباني بي حدّ!

که روشني بي وقفه هزار اقيانوس زير آرامش قدمهايت شناور است و داغ هزار آتشفشان ريشه داده است در چشمهاي بي نصيب مان.

تا چند چله نشيني اين زمستانهاي بي اندازه؟!

تا چند دوندگي اين سنگلاخهاي يکنواخت؟!

تا چند شمارش اين ستارگان ارجمند؟!

تا چندچشم به راهي اين کوچه هاي تودرتوي تاريک؟!

حلقه کدام در را بکوبيم؟

در گوش کدام جاده، زخمهايمان را بخوانيم؟

تاريکي در خيابانها سرازير شده؛ مرگ در پستوها نعره مي زند

و چقدر از زلال پونه و نارنج، هوا رقيق است!

و چقدر، مرگ در لابه لاي ديوارها زانو مي زند!

و چقدر گرسنگي، در پستوي خانه هاي حقير فراوان است!

... فانوسي مي خواهد اين شبهاي در خيال آمدنت

تا ديدار تازه پنجره ها را، بر پيشاني روشن دريا بياويزد

و چُرت تمام خوابهاي شيطاني را پاره کند

... باراني تازه مي خواهد اين شوره زارهاي هميشه تا خميازه هاي کشدار علفها را رشته رشته پنبه کند

و صبحي بنفش را در شريان آسمانها بريزد

نسيمي رونده مي خواهد اين بي شمار اندوهانِ چشمها

تا آواز پرند هزار پرستو را در شکاف ديوارها بريزد.تا کدام مرتبه از روشني رودها، چشمهامان را ورق بزنيم

که هيچ پرنده اي پرواز را مشق نمي کند

و هيچ درختي، پاي زمزمه آبها شکوفه نمي دهد

... زخمي گشوده مي خواهد اين دقيقه هاي لايتناهي بيمار

تا جرعه جرعه، شرجي نيامدنت را خالي کند بر سرِ دلتنگي اين روزها

اي سجاده نيايشت، رشته رشته در ادامه باران

و اي آرامش آسماني ات در نهايت شوريدگي درخت

با همان سکوت ديگر گونه ات

با همان سخاوت همواره ات

با همان قدمهاي افراشته ات

با همان نگاه صاعقه وارت

با همان لبخند حُسن يوسفت

با همان ايستادن روشنانه ات

بايست!

در مقابل دلتنگي قديمي اين خاک

روبروي همواره اين مسموميت بي حدّ

خالي کن!

مهرباني ات را در سفال تنگدستي اين تاريک مخوف

خالي کن!

بهار تازه پيراهنت را در کنج خزاني اين دقايق اندوه

خالي کن!

باران بي وقفه آمدنت را در بيابانيِ اين فصلهاي گرسنه

بتکان!

نگاه روشنت را در ذرات خستگي زمان

بتکان!

دامان ستاره پرورت را در ظلمت اين دقيقه هاي تنگدست

بتکان!

پلکهاي آفتابي ات را در سبوهاي يخ زده و گرسنه

هواي بي تو

تيغي نشسته در شريان رودهاي تشنه جهان است؛

سنگي انباشته بر چشمهاي آسماني است؛

گردبادي جهنده در روشني باغچه هاست.

هواي بي تو،

هواي خالي اندوه است؛

هواي خالي مرگ است؛

هواي سوزنده از طعم بي عدالتي است.اي مبهمِ روشن!

تا چند زمستان چشمهايمان را روشن نگه داريم؟!

تا چند انگشتانه دلتنگي مان را کنار بگذاريم؟!

تا چند از نردبان دوري ات، بالا برويم؟!

تا چند پرنده، چشمهايمان را بگيريم زير آفتاب؟!

تا چند ...؟!

اي تمام چشمه هاي جهان را فراگير!

در کدام دامنه باران خيز، خيمه افراشته اي؟

سفره ات را پاي کدام دريا پهن کرده اي؟

پيراهنت را بر کدام درخت مقدس آويخته اي؟

کدام ستاره از سقف خانه ات آويزان است؟

کدام دريا در سبويت ته نشين شده است؟

اي گواه محکم آمدني نزديک!

تا از ني يخبندان پي در پي برخيزيم

چند آفتاب را نذر آمدنت کنيم؟

و چند نواحي مقدس را تشنه تشنه سر بکشيم؟

اي آفتاب مرتفع مهرباني!

سر بر ديوار شوربختي کدام کوچه بگذاريم؟

با اين همه زمستاني که در کوله بارمان است؛

و با اين همه پائيزي که در راه است؛

و با اين همه جاده هايي که به بن بست تکيه داده اند.

تا جمعه آمدنت

چند ندبه فاصله است؟


مريم سقلاطوني