پيامبران، علي ع را ياري خواهند كردو ابن بابويه به سند معتبر از حسن بن جهم روايت كرده است كه:

مأمون از حضرت امام رضا ( عليه السلام ) پرسيد كه چه مي گوئي در رجعت؟

امام رضا ( عليه السلام ) فرمود:

حق است و در ميان امتهاي گذشته بوده است و قرآن مجيد به آن ناطق است و رسول خدا6 فرموده كه: مي باشد در اين امت آنچه در امم سابقه بوده، مانند دو تاي نعل كه با هم موافقند و مانند پرهاي تير كه با يكديگر مساويند.

( - بحار الانوار: ج 53، ص 59 و 108 و 127 و 129. )

و حضرت رضا ( عليه السلام ) فرمود: چون مهدي از فرزندان من بيرون آيد عيسي ( عليه السلام ) از آسمان به زمين فرود مي آيد و در عقب او نماز كند.

و عياشي از حضرت امام جعفر صادق ( عليه السلام ) روايت كرده است كه فرمود: خلفاي جور بر خود نام گذاشته اند و خود را اميرالمؤمنين مي گويند كه اين نام مخصوص علي بن ابي طالب است و هنوز معني اين نام و تأويل او بر مردم ظاهر نشده است.

راوي گفت: تأويل آن كي خواهد بود.

فرمود: آن وقتي خواهد بود كه حق تعالي جمع كند در پيش روي علي ( عليه السلام ) پيغمبران و مؤمنان را تا ياري كنند او را چنانچه حق تعالي فرموده است: «وَ اِذ اخذ اللَّه ميثاق النبيين، ...».

( - سوره آل عمران: آيه 81 . )

پس در آن روز رسول خدا6 عَلَمْ را به علي بن ابي طالب مي دهد، پس او امير تمام خلايق خواهد بود و خلايق همه در زير عَلَم آن حضرت خواهند بود و او امير و پادشاه همه خواهدبود.

( - بحار الانوار: ج 53، ص 70 . )

اين است تأويل اميرالمؤمنين و معني آن.